Autorijschool van der Garde

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden autorijschool Van der Garde

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangegaan tussen Rijschool Van der Garde en de leerling. Door het aangaan van een overeenkomst met Rijschool Van der Garde, verklaart de leerling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Lessen

2.1 Rijschool Van der Garde biedt rijlessen aan voor de volgende categorieën: auto, motor, scooter en aanhanger.

2.2 De lessen worden gegeven door gekwalificeerde instructeurs van Rijschool Van der Garde.

2.3 De duur en frequentie van de lessen worden in overleg tussen de leerling en Rijschool Van der Garde bepaald.

2.4 De leerling dient op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie voor de lessen. Bij verhindering dient de leerling dit tijdig (24 uur van te voren) te melden aan Rijschool Van der Garde. In geval van te late afmelding kan Rijschool Van der Garde kosten in rekening brengen.

Inschrijving en betaling

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Rijschool Van der Garde, dient de leerling zich in te schrijven. De inschrijving dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

3.2 Rijschool Van der Garde hanteert een betalingssysteem dat voorafgaand aan de lessen dient te worden voldaan. De betalingsvoorwaarden worden nader toegelicht tijdens het inschrijvingsproces.

Annulering en wijziging

4.1 Bij annulering of wijziging van een lesafspraak dient de leerling dit tijdig door te geven aan Rijschool Van der Garde. Indien de annulering of wijziging binnen een bepaalde termijn plaatsvindt, kan Rijschool Van der Garde kosten in rekening brengen.

4.2 Rijschool Van der Garde behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, zoals ziekte van de instructeur of onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal Rijschool Van der Garde zich inspannen om een nieuwe lesafspraak te plannen.

Aansprakelijkheid

5.1 Rijschool Van der Garde is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van de rijschool, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Rijschool Van der Garde.

5.2 Rijschool Van der Garde is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan voertuigen of eigendommen van de leerling tijdens de lessen.

Klachten

6.1 Indien de leerling een klacht heeft over de diensten van Rijschool Van der Garde, dient deze klacht zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de rijschool.

6.2 Rijschool Van der Garde zal de klacht serieus nemen en trachten deze naar tevreden heid op te lossen. Indien nodig zal er een passende oplossing worden gezocht in overleg met de leerling.

Slotbepalingen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 7.2 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen Rijschool Van der Garde en de leerling zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Rijschool Van der Garde is gevestigd.

7.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

7.4 Rijschool Van der Garde behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra deze kenbaar zijn gemaakt aan de leerling.

 

 

Scroll to Top